Terms and Conditions

Article 1 - Definitions

In these conditions the following terms have the following meanings:

 1. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers at a distance.
 2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur.
 3. Distance contract: an agreement whereby in the context of a by the entrepreneur
  Organized system for distance selling of products and / or services, up to and including the conclusion of the agreement only one or more techniques are used for remote communication.

 1. Technology for distance communication: means that can be used for the conclusion of an agreement, without the consumer and entrepreneur having come together in the same space at the same time.
 1. Reflection period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal.
 2. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to withdraw from the distance contract.
 1. Day: calendar day.
 2. Duration transaction: a distance contract with regard to a series of products and / or services, the delivery and / or purchase obligation of which is spread over time.
 1. Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.

 

Article 2

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

Georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand.

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand.

 1. Dag: kalenderdag.
 2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Horse Crystals

Smitshoek 7

6732 CG  HARSKAMP

Onderdeel van Ziggy Services

Kamer van Koophandel 70164762

BTW nummer NL001277004B82

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige leiden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienst voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De producten zijn handgemaakt wat tot gevolg kan hebben dat het geleverde product (licht) kan afwijken van datgene op de foto’s wordt weergegeven.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:• de prijs inclusief belastingen;• de eventuele kosten van aflevering;• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodigzijn;• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voorde consument te raadplegen is;• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aanzijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. De Ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht te annuleren.

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.Het artikel(en) dient door de consument binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling aangemeld te worden voor retourneren. Hierna heeft de consument nogmaals veertien dagen om het te retourneren artikel(en) terug te zenden.

4.Bitten kunnen niet geretourneerd worden.

Het geretourneerde artikel dient binnen 28 dagen na ontvangst van consument binnen te zijn bij de ondernemer.

 

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 6c – Herroepingsrecht bij levering van maatwerk

 1. Onze frontriemen, versieringen op ruiter en/of paardenartikelen, worden op maat, met de hand, speciaal voor u gemaakt. Hierbij vervalt het Herroepingsrecht. Tenzij door de consument duidelijk aangetoond kan worden dat het op maat gemaakte product niet voldoet aan de tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en ondernemer.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g)
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop deprijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Onze kwaliteitsstandaard is erg hoog, bestellingen worden altijd gecontroleerd op onjuistheden alvorens ze worden verzonden. Er wordt uitsluitend garantie gegeven worden op de versiering met Swarovski kristallen. Er worden duidelijke onderhoudsvoorschriften met het product meegezonden , zoals reinigingsvoorschriften . Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn , neem dan contact met ons op.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 4. Indien een product wordt aangeboden ter reparatie dat naar het oordeel van Ondernemer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Ondernemer de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De eventuele kosten van reparatie komen ter rekening van de Afnemer er zijn berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van Ondernemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

1A. Horse Crystals streeft ernaar alle orders zo snel mogelijk te verwerken. Wij streven naar  +/- 1- 2 weken levertijd. afhankelijk van het product en de materialen.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen alle door Ondernemer genoemde (leverings)termijnen bij benadering worden gegeven. Deze zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Ondernemer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. De Afnemer zal zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld.
 3. Overschrijding van de door Ondernemer opgegeven leveringstermijn(en), door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer contact (per e-mail of brief) opnemen met de Afnemer.
 5. Indien besloten wordt tot ontbinding van de Overeenkomst zal de Ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan via IDEAL, of vooraf overmaken. Bij vooraf overmaken wordt pas gestart met het maken van het product tot het verschuldigde bedrag op de rekening is bijgeschreven. Andere producten worden ook pas verstuurd wanneer de betaling is ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten inrekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen opeen duurzame gegevensdrager.
 2. De Ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Artikel

 

Artikel 15 – AANSPRAKELIJKHEID

Horse Crystals is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, direct of indirect van welke aard dan ook, aan personen of zaken: * Indien het product niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor het is aangeschaft* Door gebruik van het product door cliënt of door derden, behalve indien, door de cliënt te bewijzen, sprake zou zijn van opzet of schuld van de leverancier.

 

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Ondernemer en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

- Identity of the entrepreneur

Horse Crystals/Ziggy Services

Smitshoek 7

6732 CG  HARSKAMP

Part of Ziggy Services

Chamber of Commerce 70164762

VAT number NL001277004B82

 

Article 3 - Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract concluded between the entrepreneur and the consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed by the entrepreneur and they will be sent free of charge at the request of the consumer.
 3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the foregoing, before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available electronically to the consumer in such a way that the consumer can easily way can be stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
 4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting general terms and conditions, the consumer can always rely on the applicable provision that applies to him. most beneficial.

 

Article 4 - The offer

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the offered products / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, they are a true representation of the products and / or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur. The products are handmade, which may result in the delivered product (slightly) being different from what is shown in the photos.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular: • the price including taxes • any delivery costs • the way in which the agreement will be concluded and which actions are necessary for this • whether or not the right of withdrawal applies • the manner of payment, delivery or performance of the agreement • the period for accepting the offer, or the period for adhering to the price • the level of the rate for distance communication if the costs of using the technology for distance communication are calculated on a basis other than the basic rate • if the contract is filed after conclusion, how it can be consulted by the consumer • the way in which the consumer does not agree with him before concluding the contract wanted to become aware of wanted actions, as well as the way in which he can repair them before the agreement is concluded • any languages in which, in addition to Dutch, the contract can be concluded • the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and • the minimum duration of the distance contract in the event of a contract that involves the continuous or periodic delivery of products or services.

 

Article 5 - The agreement

 1. The agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 4, when the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
 2. IIf the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately electronically confirm receipt of the acceptance of the offer. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer can dissolve the agreement.
 3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can - within legal frameworks - inform whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request, stating reasons, or to attach special conditions to the execution.
 5. The entrepreneur will send the following information with the product or service to the consumer, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium: a. The visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can lodge complaints; b. the conditions under which and the manner in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal; c. the information on existing after-sales service and guarantees; d. the information included in article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the execution of the agreement; e. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite.
 6. If the entrepreneur has undertaken to supply a series of products or services, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.
 7. The Entrepreneur reserves the right not to accept orders or assignments without reason or only under different conditions. If the assignment can only be executed under different conditions, the Customer has the right to cancel the assignment.

 

Article 6a - Right of withdrawal upon delivery of products

 1. When purchasing products, the consumer has the option to dissolve the contract without giving any reason during fourteen working days. This period commences on the day after receipt of the product by or on behalf of the consumer.
 2. During this period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

3.The item (s) must be registered by the consumer for returns within fourteen days of receipt of the order. After this, the consumer has another fourteen days to return the item (s) to be returned.

4.Bits cannot be returned.

The returned item must be received by the entrepreneur within 28 days of receipt of the consumer.

 

Article 6b - Right of withdrawal upon delivery of services

 1. When providing services, the consumer has the option to dissolve the agreement without giving any reason during seven working days, starting on the day of entering into the agreement.
 2. To make use of his right of withdrawal, the consumer will focus on the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur with the offer and / or at the latest upon delivery.

 

Article 6c - Right of withdrawal upon delivery of custom work

 1. Our browbands, decorations on rider and / or horse items, are custom made by hand, especially for you. The Right of Withdrawal lapses. Unless it can be clearly demonstrated by the consumer that the custom-made product does not comply with the concluded agreement between the consumer and the entrepreneur.

 

Article 7 - Costs in case of withdrawal

 1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, at most the costs of return will be for his account.
 2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 14 days after the return or cancellation.

 

Article 8 - Exclusion of right of withdrawal

 1. The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer insofar as provided for in paragraphs 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products: a) that have been created by the entrepreneur in accordance with the consumer's specifications; b) that are clearly of a personal nature; c) that cannot be returned due to their nature; d) that can spoil or age quickly; e) whose price is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence; f) for individual newspapers and magazines;
 3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services: a) concerning accommodation, transport, catering or leisure activities to be performed on a specific date or during a specific period; b) the delivery of which commenced with the express consent of the consumer before the reflection period has expired; c) concerning bets and lotteries.

 

Article 9 - The price

 1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and / or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence, with variable prices. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and: a) they are the result of statutory regulations or provisions; or b) the consumer is authorized to terminate the contract on the day on which the price increase takes effect.
 5. The prices stated in the offer of products or services include VAT.

 

Article 10 - Compliance and Warranty

 1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement and / or government regulations.
 2. Our quality standard is very high, orders are always checked for inaccuracies before they are shipped. Warranty is only given on the decoration with Swarovski crystals. Clear maintenance instructions are included with the product, such as cleaning instructions. In the unlikely event that something is wrong, please contact us.
 3. An arrangement offered by the entrepreneur, manufacturer or importer as a guarantee does not affect the rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur with regard to a shortcoming in the fulfillment of the obligations of the entrepreneur under the law and / or the distance contract.
 4. If a product is offered for repair that in the opinion of the Entrepreneur has suffered damage that is due to an act or negligence on the part of the Customer or is otherwise at the risk of the Customer, the Entrepreneur will notify the Customer thereof in writing (by letter or e-mail). ) letting someone know. Any costs of repair will be for the account of the Customer, calculated according to the usual hourly rates of the Entrepreneur, valid for the period in which the work is performed, unless a different hourly rate has been agreed.

 

Article 11 - Delivery and implementation

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.

1A. Horse Crystals strives to process all orders as quickly as possible. We strive for +/- 1-2 weeks delivery time. depending on the product and materials.

 1. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.
 2. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, all (delivery) periods stated by the Entrepreneur will be given approximately. These have been determined on the basis of the information and circumstances that were known to the Entrepreneur when the Agreement was entered into. Stated delivery times will never be regarded as a strict deadline. If a change in the data and / or circumstances, regardless of the foreseeability thereof, results in a delay, the delivery date will be left accordingly. The Customer will be notified of this as soon as possible.
 3. Exceeding the delivery term (s) specified by the Entrepreneur, for whatever reason, never entitles the Client to compensation or non-fulfillment of any obligation under the relevant agreement.
 4. If delivery of an ordered product proves to be impossible, the Entrepreneur will contact the Customer (by email or letter).
 5. If it is decided to dissolve the Agreement, the Entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 30 days after dissolution.

 

Article 12 - Payment

 1. Unless provided later, the amounts owed by the consumer must be paid via IDEAL, or in advance. When transferring in advance, the product will only be started until the amount due has been credited to the account. Other products are also not shipped until payment is received.
 2. When selling products to consumers, general terms and conditions may stipulate an advance payment of more than 50%. When prepayment is stipulated, the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the specific order of service (s), the stipulated prepayment has been made.
 3. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment details provided or stated to the entrepreneur.
 4. In the event of default by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the consumer in advance.

 

Article 13 - Complaints procedure

 1. The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 2. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted to the entrepreneur within a reasonable time, fully and clearly described, after the consumer has discovered the defects.
 3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will reply within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.

 

Article 14 - Additional or different stipulations

 1. Additional or deviating provisions from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium.
 2. The Entrepreneur is not liable, either under the law or under the Agreement, for so-called consequential damage that the Customer or a third party may suffer with regard to (the use of) the products. Article

 

Article 15 - Liability

Horse Crystals is not obliged to pay compensation for any damage, direct or indirect of any kind, to persons or things: * If the product proves to be unsuitable for the purpose for which it was purchased * By using the product by the client or by third parties, except if, by proving by the client, there was intent or fault of the supplier.

 

Article 16 - Applicable Law

Dutch law applies to every agreement between the Entrepreneur and the Customer.